تاريخ به روز رساني: ٣٠/١١/١٣٩٧ ساعت٨:٠٠
 
 
قوانین و مقررات
دستورالعمل ثبت سفارش كالا
دستور العمل كميته سازش كانون كارگزاران
دستور العمل صدور مجوز وفعاليت
دستور العمل پذيرش
دستور العمل اجرايي معاملات قرار دادهاي آتي
آيين نامه معاملات
آيين نامه اتاق پاياپاي
 
Copyright © 2010 Parsian Brokerage Co., All Rights Reserved.
By using this site, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.
Powered by : RayanHamAfza.comتعداد بازديدكنندگان